تجهیزات کلینیک شامل تخت معاینه و یونیت پزشکی

همچنین اتوکلاو و فور جهت استریل کردن و تابوره و همپنین انواع ترالی پزشکی و ترالی اورژانس

در حال نمایش 3 نتیجه