نمایش دادن همه 12 نتیجه

پانچ پوستی هندی سایز 2

برای قیمت تماس بگیرید

پانچ پوستی هندی سایز 2

 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت
 • استريل و آماده به مصرف
 • مقرون به صرفه

پانچ پوستی سایز 1.5 هندی

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 1.5 هندی ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت
 • استريل و آماده به مصرف
 • مقرون به صرفه

پانچ پوستی هندی سایز 1

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی هندی سایز 1 هندی ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت
 • استريل و آماده به مصرف
 • مقرون به صرفه

پانچ پوستی سایز 8 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 8 میلی متر ژاپنی ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ نمونه برداری پوستی سایز 6

برای قیمت تماس بگیرید
ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ بیوپسی سایز 5 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ بیوپسی سایز 5 میلی متر ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف
 

پانچ پوستی سایز 4 ژاپنی

برای قیمت تماس بگیرید
انچ پوستی سایز 4 ژاپنی ابزاری براي انجام نمونه برداری پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ پوستی سایز 3 کای

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 3 کای
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ پوستی سایز 2.5 میلی متر ژاپنی

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 2.5 میلی متر ژاپنی یک ابزار براي انجام بيوپسي هاي پوست است.
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ پوستی یکبار مصرف سایز 2 میلی متر کای KAI

برای قیمت تماس بگیرید
بیوپسی پانچ سایز 2 میلی متر  مناسب ترين ابزار براي انجام نمونه برداری هاي پوست می باشد
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف
 

بیوپسی پانچ سایز 1/5 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید
یوپسی پانچ سایز 1/5 میلی متر در حال حاضر مناسب ترين ابزار براي انجام بيوپسي هاي پوست است
 • نمونه برداري پوست
 • سوراخ کردن پوست
 • داراي دسته شيار دار براي بدست گرفتن طولاني و کنترل راحت پانچ
 • استريل و آماده به مصرف

پانچ پوستی سایز 1 میلی متر ( بیوپسی پانچ کای)

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 1 میلی متر کای  رای نمونه برداری ظریف پوست یا سوراخ کردن پوست ساخته شده است.استریل و آماده به مصرف بوده